Cover

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ในปี 2567 โดยมี นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก นายคณพศ ขุนทอง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ ผู้แทน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และ ผู้แทนจากบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมเพื่อรับฟังการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงการส่วนขยาย และการประกอบกิจการ รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Pic1

เอจีซีวีนิไทยร่วม บจ.สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ รวมพลังจิตอาสาพัฒนาพื้นที่หน้าโรงงาน

ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานพระประแดง 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “TYE Big Cleaning Day” ประจำปี 2567 จัดโดย บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์หน้าโรงงาน สานสัมพันธ์บริษัทข้างเคียง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายสิมาไชย พวงเพ็ชร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสโรงงานพระประแดง 1 และ 2 นำทีมพนักงานจิตอาสาของเอวีทีและพนักงานผู้รับเหมากว่า 40 คน ร่วมทำความสะอาด เก็บขยะและปัดกวาดทางเท้าบริเวณหน้าโรงงาน พร้อมแจกหมวกสานให้แก่พนักงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากบริษัทฯ ข้างเคียง การรวมพลังในครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขใจอันเกิดจากการสนับสนุนช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งผลที่ได้รับในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมหน้าโรงงานมีความสวยงามและสะอาดเรียบร้อยแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร, พนักงานเอจีซี วีนิไทย กับบริษัทข้างเคียงในละแวกถนนสุขสวัสดิ์ ให้กระชับแน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย

MoU_1

6 พันธมิตรแสดงความมุ่งมั่นร่วมมือต่อเนื่อง ลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของทุกองค์กรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ได้แก่ นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ผศ.วิชลัดดา อุ่นสะอาด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, ศ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ ของบมจ.เอจีซี วีนิไทย และ นายโทโมทากะ โยชิคาวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อปีพ.ศ. 2562 ระหว่าง 6 องค์กรพันธมิตร อันได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิรักษ์ปะการังโดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทย และบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นพ้องที่จะดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศทางทะเล วิถีชีวิตความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน รวมทั้งส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้จัดให้มีพิธีลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์มาช่วยกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังให้สามารถฟื้นตัวและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน อันนำไปสู่การสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นแหล่งทรัพยากรท้องถิ่นที่มีคุณค่า พร้อมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปด้วย โดยมีระยะเวลาความร่วมมือในการดำเนินงาน 4 ปี และมีการทบทวนความร่วมมือทุก 2 ปี

การดำเนินงานของมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ภายใต้โครงการเอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการังระยะที่ 3 ในช่วง 5 ปี  ที่ผ่านมานั้น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน รวมถึงชุมชนชายฝั่งท้องถิ่นทั้ง 6 พื้นที่ ได้แก่ เกาะกูดและเกาะหมาก จังหวัดตราด, เกาะสีชังและเกาะเกล็ดแก้ว จังหวัดชลบุรี, เกาะไข่ จังหวัดชุมพร และเกาะพยาม จังหวัดระนอง มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ตระหนักดีว่าหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์นั้นคือความเข้มแข็งของเครือข่ายพันธมิตรในการนำความรู้ความสามารถ ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ที่มีมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเสียสละ มุ่งมั่นและทุ่มเท โดยเป็นที่ประจักษ์จากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ดังนี้ 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เช่น การประชุมเครือข่ายซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในการฟื้นฟูปะการังที่ตรงจุดและความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม 2. การสนับสนุนด้านวิชาการ เช่น การร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการตรวจติดตามโรคปะการังแถบเหลืองบริเวณหมู่เกาะสัตหีบ-แสมสาร, การร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในการให้บริการวิชาการเรื่ององค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ และการร่วมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการฯ กับสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. การช่วยเหลือกันด้วยทรัพยากรที่มี เช่น ชุมชนได้รับการสนับสนุนทุ่นจากทช. เพื่อทำแนวกั้นเขตอนุรักษ์, มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากทัพเรือภาคที่ 1 ในการขนส่งอุปกรณ์เพื่อการดำเนินโครงการฯ และการเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่งและใต้ทะเลที่จัดโดยสมาชิกเครือข่าย 4. การประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น การรับเชิญเข้าร่วมเสวนาในการสัมมนาการท่องเที่ยวเกาะอย่างยั่งยืนครั้งที่ 1 ที่เกาะเต่า เป็นต้น

“ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า เอจีซี วีนิไทยจะยังคงมองหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน มิใช่เพื่อทุกคนในวันนี้เท่านั้นหากแต่เพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้าด้วย ผมถือว่าความยั่งยืนมิใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนครับ” นายโทโมทากะ โยชิคาวา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอจีซี วีนิไทย กล่าวยืนยัน

“ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปีของการเดินทางของมูลนิธิรักษ์ปะการัง ในความอุปถัมภ์ของบมจ.เอจีซี วีนิไทย ที่ได้ดำเนินงานด้านการฟื้นฟูปะการังมาไกลจนถึงจุดนี้ได้นั้น มูลนิธิฯ รู้สึกซาบซึ้งในความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการก้าวเดินต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะจับมือกันให้แน่นยิ่งกว่าเดิมเพื่อขยายผลการดำเนินงานให้ก่อเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ลูกหลานและโลกใบนี้อย่างแท้จริง” นายประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ กล่าว

IMG_5245

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยามอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ในการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีงาน“พ.ว.สัมพันธ์ วันเกียรติยศ” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บมจ.เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์มากว่า 20 ปี โดยเฉพาะการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะปะการังเพื่อการดูแลอนุรักษ์ให้ระบบนิเวศทางทะเลมีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยมีนางสาววิรยา ขุนพรหม รองผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร สายงานวางแผนองค์กร จากบริษัท เอจีซี วีนิไทย และนายดำรงค์ สุภาษิต รองประธานมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา Phlu Ta Luang Wittaya School Presents Recognition Plaque to AGC Vinythai and its Coral Conservation Foundation in Science Education Support […]

Pic1

เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมจัดนิทรรศการอนุรักษ์ปะการัง ในงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปันงานวิชาการ สนุกสนาน คาราวาน ปฐมวัย” ณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ได้รับเชิญให้ร่วมจัดบูธนิทรรศการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังด้วยท่อพีวีซี ในงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปันงานวิชาการ สนุกสนาน คาราวาน ปฐมวัย” ภายใต้แนวคิด “Empowering Young Minds In The Era Of Thai Education” เส้นทางการเรียนรู้ที่เติบโตไปพร้อมกันในยุคการศึกษาไทยใหม่ ณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.ฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และคณะผู้บริหารโรงเรียนนำโดย นางภาวิณี ครุฑปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับ

ภายในบูธนิทรรศการ นอกจากจะได้ความรู้เรื่องการปลูกและฟื้นฟูปะการังแล้ว ยังได้เรียนรู้วิธีการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซีโดยใช้ปะการังจำลองด้วยตัวเอง รวมถึงเล่นเกมสนุกๆ ชิงรางวัลที่ทำให้รู้จักสัตว์โลกใต้ท้องทะเลมากมาย สร้างความสนุกสนานให้กับคณะครูและนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าชมบูธและร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

บมจ.เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมไปกับการปลูกจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน

pic1

เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกเนรมิตโลกใต้ท้องทะเล ในกิจกรรม “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านบางจาก

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ได้รับเชิญให้ร่วมจัดบูธนิทรรศการส่งเสริมความรู้เรื่องการปลูกและฟื้นฟูปะการังด้วยท่อพีวีซี ภายใต้โครงการ “เยาวชนไทย ใส่ใจรักษ์ปะการังในงาน “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงเรียนบ้านบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ

ภายในบูธนิทรรศการ นอกจากคณะครูและนักเรียนกว่า 270 คน จะได้เรียนรู้การปลูกและฟื้นฟูปะการังจากแผ่นป้ายนิทรรศการแล้ว ยังมีโอกาสได้ปลูกปะการังเขากวางจำลองด้วยตัวเอง และเล่นเกมชิงรางวัลที่สร้างความสนุกสนานพร้อมสอดแทรกความรู้ใต้ท้องทะเลมากมาย  บมจ.เอจีซี วีนิไทย และมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้ถ่ายทอดให้แก่เยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนการดูแลรักษาให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

pic1

เอจีซี วีนิไทย ร่วมหารือกรมกิจการเด็กและเยาวชนต่อประเด็น “ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก”

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาววิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสแผนกสื่อสารองค์กรภายนอก และนายสมภพ ทุมวงค์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรภายนอก ได้รับเชิญจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม “ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก” เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, นายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง ทางบริษัทฯ ได้ขอบคุณและให้ความสำคัญต่อกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  โดยผ่านการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง พม. ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่การเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต                 

2

เอจีซี วีนิไทย รับใบประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นายนิรันดร์ อารีย์ชน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณโรงงานสนับสนุนข้อมูลการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี (ที่ 3 จากขวา) รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการ (พัฒนาที่ยั่งยืน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “MIND INSPIRE for Eco 2023” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมีรศ.ดร.วีริศ อัมระปาลผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ

cover-1-2048x1365

เอจีซี วีนิไทย จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิต
ผงพลาสติกพีวีซี (ส่วนขยายครั้งที่ 3) และโครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ส่วนขยายครั้งที่ 7) ในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

cover

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับ 27 องค์กร ผนึกกำลังเก็บขยะชายหาดระยอง เนื่องใน
วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปีที่ 21 สร้างจิตสำนึกขยะคือทรัพยากร

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ รวม 27 หน่วยงาน จัดกิจกรรมพัฒนา
และทำความสะอาดบริเวณแนวชายฝั่งทะเลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลประจำปี 2566