หน้าแรก > ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

เป็นบริการช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส รายงานการทุจริต การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดต้นทุน อันจะเป็นผลดีแก่ทุกคน ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่เป็นไปตามขอบเขตการแจ้งเบาะแส มีรายละเอียดหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ ต่อไป โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้องและรักษาเป็นความลับ

ท่านสามารถเข้าถึงระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสได้ดังต่อไปนี้

สุธาพิจิตร์

(ดำเนินการโดยหน่วยงานอิสระ)

Shopping Basket