หน้าแรก > Sustainability > สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

เอจีซี วีนิไทยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการควบคุมอย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านความสอดคล้องในการปฏิบัติต่าง ๆ และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

กลยุทธ์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ถูกขับเคลื่อนเพื่อความโปร่งใส สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน มีคุณภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดและประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

นอกเหนือไปจากการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่าง ๆ รวมทั้งคำนึงถึงข้อกำหนดที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการควบคุมสิ่งแวดล้อมแล้ว วีนิไทยยังได้ดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เอจีซี วีนิไทยได้ดำเนินงานโดยประยุกต์แนวทางของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และกรอบแนวทางของโครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อีกทั้งได้ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาว-ดาวเขียว) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานตามระบบการจัดการและกรอบแนวทางดังกล่าว ทำให้เอจีซี วีนิไทยและบริษัทในเครือได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ECO-Factory จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การจัดการทรัพยากรน้ำ

ด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและคุ้มค่าของบริษัท สามารถลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในกระบวนการผลิต รวมทั้งยังช่วยในการประเมินความเสี่ยงและจัดวางมาตรการในการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อีกด้วย โดยเอจีซี วีนิไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวมถึงร่วมเป็นคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำ ภาคตะวันออก ซึ่งมีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า เพื่อรับมือกับสภาวะการขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้กระบวนการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมและป้องกันความขัดแย้งกับชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ เอจีซี วีนิไทยยังดำเนินโครงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ได้แก่ โครงการติดตั้งระบบรีเวิร์สออสโมซิส

การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศ

การบริหารจัดการด้านมลพิษอากาศของเอจีซี วีนิไทยนั้นครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพในการผลิตควบคู่ไปกับการปลดปล่อยมลพิษต่ำ การวางแผนการดำเนินงานและการดูแลรักษาระบบอย่างเหมาะสมไปจนถึงการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการควบคุมและจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย

เอจีซี วีนิไทยได้ดำเนินโครงการ “การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่”

โดยการติดตั้งหน่วยตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน รวมทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพอากาศในกรณีมีสถานการณ์ฉุกเฉินได้อีกด้วย

นอกจากนี้ เอจีซี วีนิไทยได้ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตผงพลาสติกพีวีซี ในการจัดทำโครงการเพื่อลดระดับความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่มาบตาพุด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2550

มลพิษทางน้ำ

ภายใต้แนวคิด 3Rs ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าสูงสุด หลักการบำบัดน้ำเสียของเอจีซี วีนิไทยเริ่มต้นจากการลดปริมาณน้ำเสียและตามด้วยการคัดแยกน้ำเสียจากหน่วยต่าง ๆ ตั้งแต่ต้น ด้วยหลักการปฏิบัตินี้สามารถช่วยในการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรน้ำและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เช่น ติดตามเฝ้าระวังค่า COD (Chemical Oxygen Demand) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของน้ำเสียก่อนการปล่อยทิ้ง

หมายเหตุ: ค่า COD คือ ค่าปริมาณของออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องใช้สำหรับทำปฏิกิริยาเคมี (Oxidation) เพื่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ

การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้เป็นสิ่งที่วีนิไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา ระดับของค่า BOD และ COD ของน้ำทิ้งของบริษัทฯ นั้นได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดโดยมีระดับต่ำกว่า 80% ของค่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ โดยตัวอย่างน้ำเสียของโรงงานจะถูกเก็บและนำมาวิเคราะห์ทุกวัน น้ำเสียจะถูกบำบัดด้วยกระบวนการบำบัดทางชีวภาพหรือแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ส่วนที่เป็นน้ำทิ้งจะถูกปล่อยลงสู่ลำคลองสาธารณะ

การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ระบบการจัดการจะเริ่มจากการรวบรวมและจัดทำทะเบียนบัญชีของเสียอุตสาหกรรมทั้งหมด ตามด้วยการควบคุมสถานที่เก็บของเสียอย่างเหมาะสม การดำเนินขนย้ายและการกำจัดของเสียอย่างปลอดภัย กระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการไปพร้อมกับการควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น เอจีซี วีนิไทยยังได้ประยุกต์แนวทางหลักการจัดการของเสีย 3Rs เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ลดจำนวนของเสียที่จะต้องนำไปกำจัดให้น้อยที่สุด พันธกิจดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอจีซี วีนิไทยได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดหาและจัดการห่วงโซ่อุปทาน ดำเนินการบริหารจัดการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการก่อมลพิษ โดยมุ่งเน้นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีมาตรการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต สร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และดำเนินการพร้อมทั้งทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าและผู้รับเหมามีการดำเนินการตามข้อกำหนดเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การอนุรักษ์พลังงาน

เนื่องจากบริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง และตามข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน วีนิไทยจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการจัดการพลังงานเพื่อทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและกิจกรรมอื่น ๆ สมาชิกของคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานหลักของโรงงาน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • ระยะยาว – ค้นหาแนวคิดการพัฒนาโครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริงและส่งผลโดดเด่นในด้านการลดการใช้พลังงานในแต่ละส่วนการผลิตของโรงงาน
  • หน้าที่ประจำ – ควบคุม ติดตาม และรายงานการการปฏิบัติงานของโรงงานผลิตแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด สำรวจและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานเป็นระยะๆ

การเพิ่มระบบโลจิสติกส์ด้วยการขนส่งทางราง

การขนส่งเกลือด้วยรถไฟจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถบรรทุกถึง 30% ของปริมาณเกลือที่ขนส่ง ซึ่งสามารถลดได้ถึง 1,168 ตันคาร์บอน /ปี

การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วีนิไทยเป็นบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานมาก เราจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas หรือ GHG) ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง ไปจนถึงกระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย โลจิสติกส์ การใช้งานและการกำจัด รวมทั้งส่งเสริมให้การสร้างสังคมที่ยั่งยืนเป็นไปได้จริง

การประหยัดพลังงานและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิตซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกเสมอ กิจกรรมเหล่านี้ได้แก่การบำบัดก๊าซไอเสียอย่างง่ายโดยเปลี่ยนจากน้ำมันเตาไปเป็นก๊าซธรรมชาติ หรือจากก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนไปเป็นไฮโดรเจน การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตโดยใช้วิธีเผาไหม้ก๊าซออกซิเจนทั้งหมดและเทคนิคอื่น ๆ รวมทั้งจัดให้มีการประเมินการอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคที่ใช้

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เอจีซี วีนิไทยตระหนักดีว่ายิ่งใช้พลังงานน้อยลง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วย บริษัทฯ จึงพยายามอย่างต่อเนื่องในการคิดริเริ่มโครงการลดการใช้พลังงาน ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุนซื้ออุปกรณ์ใหม่ที่ใช้สารทำความเย็นแบบ non-CFC เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน(Chlorofluorocarbon (CFC)) ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายในปี 2568

Shopping Basket