หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์และบริการ > การดูแลผลิตภัณฑ์

การดูแลผลิตภัณฑ์

เอจีซี วีนิไทยและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงสิ้นสุดการใช้ผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง รวมถึงความเป็นไปได้ของการบาดเจ็บ หรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อบุคคลอื่น หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานไม่เหมาะสมหรือประเภทของสินค้าที่ไม่ได้ออกแบบให้ใช้งานของลูกค้าในโรงงาน

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางด้านการดูแลสุขภาพ อาหาร และอาหารสัตว์ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดลักษณะและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสม โปรแกรมการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้ข้อมูลและความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการใช้งานและการจัดการที่ปลอดภัยกับผลิตภัณฑ์ของเรา

ระบบการจัดการดูแลผลิตภัณฑ์

ระบบการจัดการการดูแลผลิตภัณฑ์ได้มีการพิจารณาข้อกำหนดด้านกฎระเบียบใหม่และสาเหตุความเสี่ยงเพิ่มเติม กระบวนการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบ กฎหมาย ห่วงโซ่อุปทาน และความเสี่ยงทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจำหน่าย และการขายของผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการจัดการ และทบทวน อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

นอกจากนี้ระบบการจัดการดูแลผลิตภัณฑ์ยังรวมไปถึงรายละเอียดข้อกำหนดต่อไปนี้

  • การจัดการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ทั้งหมด
  • การจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น ข้อมูลองค์ประกอบและอันตราย การใช้งานและการรับสัมผัส การประเมินความเสี่ยง การสื่อสารในห่วงโซ่อุปทาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
  • กำหนดให้มีการจัดทำแผนงานการปรับปรุง เพื่อทำการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง

การจัดทำและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet - SDS)

บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในภาษาต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์และสื่อสารให้กับลูกค้าทั้งหมด พร้อมกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์เริ่มครั้งแรกและทุกครั้งเมื่อมีการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญ เอกสารได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานสากลของระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี (Global Harmonized System- GHS) ที่สอดคล้องกันทั่วโลกในการจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์และการติดฉลากสารเคมี นอกจากนี้เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดยังได้รับการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน และได้รับการแก้ไขอย่างน้อยทุกๆ สามปี

ปัจจุบันวีนิไทยมีผลิตภัณฑ์ในตลาดและจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) รวมทั้งหมด 30 ภาษาและข้อมูลความปลอดภัยโดยจำเพาะทั้งหมด 50 ประเทศ

การสื่อสารและฉลากสำหรับสารอันตราย

  • มุ่งไปที่การจัดการสำหรับสารเคมีที่มีความน่ากังวลสูงในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
  • ประเมินความเพียงพอของกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย
  • ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หากจำเป็นต้องใช้สารเคมีดังกล่าวผลิตภัณฑ์ต้องแสดงฉลากอย่างชัดเจน
  • ประเมินและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ ก่อนการนำวัสดุเทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตใหม่มาใช้
  • การใช้สัญลักษณ์นำเสนอข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญต่อผู้บริโภค
  • ให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และคำเตือนที่เหมาะสมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย REACH

เพื่อมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดและให้บริการทันเวลาทางด้านการตลาดและการขาย บริษัทฯได้ทำการปรับปรุงให้ทันสมัยตามระบบการจำแนกประเภท Global Harmonized System ของผลิตภัณฑ์

จากความรู้ที่ได้รวบรวมในบริบทของกฎหมาย REACH ของสหภาพยุโรป

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่ของผลิตภัณฑ์ในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบใหม่ที่คล้ายคลึงกับกฎหมาย REACH ในประเทศนอกสหภาพยุโรป เช่น เกาหลี ตุรกี

Shopping Basket