ผลิตภัณฑ์ของเรา: อันดับแรกที่ลูกค้านึกถึง
รู้จัก
เอจีซี วีนิไทย
การผลิตที่ปลอดภัย
และมีเสถียรภาพ

ด้วยพันธกิจที่ว่า “เอจีซี วีนิไทย พันธมิตรอันดับหนึ่งทางธุรกิจคลอร์-อัลคาไลและไบโอเคมิคอลส์เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและความยั่งยืน”

57 Years

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนงานทั้งระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว อาทิ จรรยาบรรณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งต้องการความร่วมมือจากพนักงานทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เอจีซี วีนิไทย และบริษัทในเครือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโซดาไฟ ผงพีวีซี และอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพให้แก่อุตสาหกรรมและตลาดเกิดใหม่ในประเทศต่าง ๆ ทั้งในแถบทวีปเอเชียและทั่วโลก

Highlight

“เราเติบโตก้าวไกลไปด้วยกัน ในฐานะพันธมิตรที่ท่านไว้วางใจและเปี่ยมด้วยนวัตกรรม” นี่คือวิสัยทัศน์ที่พนักงานเอจีซี วีนิไทยทุกคนยึดมั่นและยึดโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นมิได้ส่งผลดีต่อเพียงเอจีซี วีนิไทยเท่านั้น หากแต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนหรือสังคมโดยรวมล้วนย่อมได้รับประโยชน์ด้วยกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

Shopping Basket