หน้าแรก > ความยั่งยืน

ความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อความยั่งยืน

เอจีซี วีนิไทยยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยถือปฏิบัติามหลักกลยุุทธ์์ของความรัับผิิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3 ด้านหลัก ได้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กลยุุทธ์ที่เรามุ่งเน้้นในเบื้องต้นคือการจัดทำแผนงานที่่สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 7 กลุ่่มหลัก อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน หน่วยงานราชการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และพันธมิตรทางธุุรกิจ เพื่อที่จะสนับสนุนการเติบโตของธุุรกิจ ขณะที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์จากทางออกต่าง ๆ ที่เรามอบให้ด้วยการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุุด แผนการดำเนินงานได้จัดทำขึ้้นโดยมีการตรวจติดตามและรายงานผลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สิ่งแวดล้อม

เอจีซี วีนิไทยตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการควบคุมอย่างเป็นระบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านความสอดคล้องในการปฏิบัติต่าง ๆ และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

Read More »

สังคม

เอจีซี วีนิไทยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม…

Read More »
Shopping Basket