หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายโยชิฮิซะ
โฮะริเบะ

ประธานกรรมการ

นายทศพร
บุณยพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายคาซูอะกิ
โคกะ

กรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางวราวรรณ
ทิพพาวนิช

กรรมการ

นายซาโตรุ
มิยาตาเกะ

กรรมการ

นางจามจุรี
ศิโรเวฐนุกูล

กรรมการ

นายมาซาโยชิ นัมบะ

กรรมการบริหาร
สายงานการจัดการธุรกิจ

นางชนัญชิดา
วิบูลคณารักษ์

กรรมการ
Shopping Basket