หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ

นายโยชิฮิซะ
โฮะริเบะ

ประธานกรรมการ

นายทศพร
บุณยพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ

นายโทโมทากะ
โยชิคาวา

กรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางสาวกรกมล
กอไพศาล

กรรมการ

นายโตะชิโอะ
เซะโมะโตะ

กรรมการ

นางจามจุรี
ศิโรเวฐนุกูล

กรรมการ

นายมาซาโยชิ นัมบะ

กรรมการบริหาร
สายงานการจัดการธุรกิจ

นางชนัญชิดา
วิบูลคณารักษ์

กรรมการ
Shopping Basket