สังคม

เอจีซี วีนิไทย มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีไว้ดังนี้

  • สร้างธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจและดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบและอำนวยประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระยะใกล้และไกล และให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทฯ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
  • ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืน
  • ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ และพร้อมจะให้ความร่วมมือ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศต่อไป
  • คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

ด้วยเป้าหมายการสานประโยชน์และสร้างความปรองดองระหว่างอุตสาหกรรมและสังคม  บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมแบ่งเป็น 5 ด้านดังนี้

1

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2

การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

3

การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน

4

การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญของชาติ

5

การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชน

Shopping Basket