หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2, มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทย และ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ“เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว” โดยได้รับเกียรติจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ สโมสรนักเรียนจ่าทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1. เพื่อร่วมกันจัดทำแผน ดำเนินการ และสนับสนุนการดำเนินงานในการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปะการังในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้วให้มีความสมบูรณ์และเกิดความยั่งยืน 2. เพื่อบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรปะการังในพื้นที่ให้เป็นหนี่งเดียว และ 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว คณะทำงานจะได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในองค์กรพันธมิตรหลักของโครงการฯ อันได้แก่ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย และ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) มาบูรณาการร่วมกันเพื่อทำให้การขับเคลื่อนโครงการ เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนชุมพลทหารเรือนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้โครงการฯ จะมีการตรวจติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ

โครงการเอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง หรือชื่อเดิม โครงการวีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2546 จวบจนถึงปี 2561 โครงการฯ สามารถประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ปะการังด้วยท่อพีวีซีได้จำนวนรวมมากกว่า 80,000 กิ่งใน 5 พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก  ต่อมาในปี 2562 มูลนิธิฯ ได้เริ่มขยายพื้นที่เพื่อดำเนิน
โครงการฯ อย่างต่อเนื่องไปยังพื้นที่ติดทะเลทั่วประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานปลูก ฟื้นฟูและดูแลปกป้องปะการังในท้องถิ่นของตน  ปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการฯ ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 10 พื้นที่ โดยเกาะเกล็ดแก้วนับเป็นพื้นที่ที่ 11 ของโครงการฯ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการ เอจีซี วีนิไทยร่วมใจปลูกปะการัง ในพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว ครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ, ภาคการศึกษา, ภาคประชาชน, และภาคเอกชนในการช่วยกันพัฒนาให้เกาะเกล็ดแก้วกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้แก่คนรุ่นหลังสืบต่อไป

หมายเหตุ: การดำเนินงานการปลูกปะการังเพื่อการอนุรักษ์
ชิ้นส่วนปะการังที่นำมาปลูกนั้นนำมาจากส่วนที่แตกหักเสียหายจากลมพายุบริเวณพื้นที่เกาะเกล็ดแก้ว โดยในขณะเตรียมการนั้น ปะการังต้องแช่อยู่ในน้ำทะเลตลอดเวลา และดำเนินการปลูกฟื้นฟูในระยะเวลาอันรวดเร็วเพื่อให้ปะการังเกิดความเครียดน้อยที่สุด ทั้งนี้ คณะทำงานจะมีการติดตามอัตราการรอดและการเจริญเติบโตหลังการปลูกฟื้นฟูไปแล้ว 1 เดือน และในระยะยาวต่อไป

Shopping Basket