SDC AWARD 2023_279

เอจีซี วีนิไทย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 // AGC Vinythai wins Sustainability Disclosure Recognition Award Year 2023 for 5 consecutive years.

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Recognition จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการรับมอบรางวัลจาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) โดยการได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2562 พิธีฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

การมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ในปี 2566 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ Sustainability Disclosure Award มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จำนวน 54 แห่ง Sustainability Disclosure Recognition มีองค์กรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 50 แห่ง และ Sustainability Disclosure Acknowledgement มีองค์กรที่ได้รับกิตติกรรมประกาศ จำนวน 28 แห่ง ตามลำดับ

CerCarbonFootprint11

เอจีซี วีนิไทย (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร(CFO) มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ CFO)

MOUGas1

เอจีซี วีนิไทย ลงนาม MOU ลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมโรงงานฯ
และผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ”โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2“

GreenFlag1

เอจีซี วีนิไทย และ เอบีที รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ธงขาว-
ดาวเขียว-ดาวทอง ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)  จำกัด1 หรือ เอบีที เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565

Halal4

เอจีซี วีนิไทยคว้ารางวัลสถานประกอบการฮาลาลระดับดีประจำปี 2566

มื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้แทนบริษัทฯ นายอาทิตย์ วงศ์แสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส โรงงานมาบตาพุด 2 และนายวิฑูรย์ พุทธชนม์ รองผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิตคลอร์อัลคาไล โรงงานมาบตาพุด 1 เข้ารับรางวัลสถานประกอบการฮาลาล จากสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง