CerCarbonFootprint11

เอจีซี วีนิไทย (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร(CFO) มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ CFO)

MOUGas1

เอจีซี วีนิไทย ลงนาม MOU ลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมโรงงานฯ
และผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ”โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2“

GreenFlag1

เอจีซี วีนิไทย และ เอบีที รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ธงขาว-
ดาวเขียว-ดาวทอง ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย)  จำกัด1 หรือ เอบีที เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565

Halal4

เอจีซี วีนิไทยคว้ารางวัลสถานประกอบการฮาลาลระดับดีประจำปี 2566

มื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้แทนบริษัทฯ นายอาทิตย์ วงศ์แสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส โรงงานมาบตาพุด 2 และนายวิฑูรย์ พุทธชนม์ รองผู้จัดการแผนกปฏิบัติการผลิตคลอร์อัลคาไล โรงงานมาบตาพุด 1 เข้ารับรางวัลสถานประกอบการฮาลาล จากสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง

Winning Sustainability

บริษัทฯ ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 // Winning Sustainability Disclosure Recognition 2022

เป็นอีกครั้งที่ บมจ.วีนิไทย จำกัด (มหาชน) หรือปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บมจ. เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติให้ขึ้นรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ระดับ Recognition ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่มุ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยมีนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบรางวัลจากนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปกรุงเทพฯการได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2552 ที่รายงานประจำปีของวีนิไทยได้รับการยกย่องในด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน It is again that Vinythai Plc (Now is AGC Vinythai Plc.) was honorably granted Sustainability Disclosure Recognition […]