Home > Business > เอจีซี วีนิไทย และ เอบีที รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ธงขาว-
ดาวเขียว-ดาวทอง ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เอจีซี วีนิไทย และ เอบีที รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ธงขาว-
ดาวเขียว-ดาวทอง ประจำปี 2565 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด1 หรือ เอบีที เข้ารับรางวัลธงธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง : Gold Star Award) และรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(ธงขาว-ดาวเขียว : Green Star Award) รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สายงานปฏิบัติการ 3 เป็นผู้มอบรางวัลฯ ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีและรับรางวัลฯ ตามลำดับดังนี้ นายอาทิตย์ วงศ์แสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส โรงงานมาบตาพุด 2 รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม (ธงขาว-ดาวทอง) สำหรับโรงงานมาบตาพุด 2, นายนิรันดร์ อารีย์ชน ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) สำหรับโรงงานมาบตาพุด 1, นายเจษฎาพจน์ เดชะรัฐ ผู้จัดการแผนกอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงงานมาบตาพุด 2 รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(ธงขาว-ดาวเขียว) สำหรับโรงงานมาบตาพุด 2 และนางสาวกัญจน์รัชฐาน์ อนุพันธ์ ผู้จัดการแผนกอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โรงงานมาบตาพุด 1
รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) สำหรับเอบีที

รางวัลฯ อันทรงเกียรตินี้แสดงให้เห็นว่า เอจีซี วีนิไทย และ เอบีที เป็นบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่ด ในการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลในด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการประเมินประจำปี 2565 จากคณะกรรมการฯ ทั้งยังมีแนวทางการดำเนินธุรกิจและประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

หมายเหตุ 1 บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอบีที ได้โอนย้ายธุรกิจมายังบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

Shopping Basket