การจัดหาวัตถุดิบและและสาธารณูปโภค

เอจีซี วีนิไทยมีกระบวนการผลิตแบบครบวงจรในโรงงานมาบตาพุด 1 ที่ดำเนินการผลิตโซดาไฟ พีวีซี และอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ ขณะที่โรงงานมาบตาพุด 2 และโรงงานพระประแดง 1 ดำเนินการผลิตโซดาไฟ คลอรีน กรดเกลือและโซเดียมไฮโปคลอไรท์ โดยพึ่งพาวัตถุดิบและสาธารณูปโภคที่
จัดหาได้ในประเทศ นอกจากการผลิตวัตถุดิบขั้นกลางได้เองแล้ว บริษัทฯ อาจจะนำเข้า อีดีซี สำหรับการผลิตวีซีเอ็ม ถ้ามีความจำเป็น การจัดหาวัตถุดิบ
และสาธารณูปโภคที่สำคัญ อันได้แก่ เกลือ เอธิลีน กลีเซอรีน และ ไฟฟ้า มีรายละเอียดดังนี้

การจัดหาเกลือ

เกลือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตโซดาไฟและคลอรีน  ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดหาเกลือบริสุทธิ์ โดยร่วมลงทุนในบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และจัดทำสัญญาการซื้อเกลือบริสุทธิ์ เพื่อเป็นหลักประกันในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิต 

การจัดหาเอธิลีน

นอกจากคลอรีนแล้ว เอธิลีนก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งในการผลิตวีซีเอ็ม บริษัทฯ ได้ซื้อเอธิลีนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอธิลีนรายใหญ่ในประเทศ และปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  

การจัดหากลีเซอรีน

กลีเซอรีนเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ ซึ่งเอจีซี วีนิไทย เป็น
ผู้จัดหาและจัดซื้อกลีเซอรีนจากผู้ผลิตต่างๆ เพื่อความมั่นใจในการจัดส่งวัตถุดิบเพื่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง

  • จากผู้ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา และยุโรป)
  • จากผู้ผลิตอุตสาหกรรมไบโอดีเซล และ อุตสาหกรรมโอเลโอเคมี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ผลิตกลีเซอรีนที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ  เกณฑ์ทางด้านความยั่งยืน อาทิ RSPO, ISCC PLUS และเกณฑ์อื่นๆ เช่น Kosher เพื่อให้แน่ใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ

การจัดหาไฟฟ้า

สาธารณูปโภคที่จำเป็นในการผลิตโซดาไฟและคลอรีนได้แก่ กระแสไฟฟ้า  ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาระยะยาว กับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท โกลว์ เอสพีพี จำกัด (มหาชน)) เพื่อจัดหากระแสไฟฟ้าสำหรับโรงงานอิเลคโตรไลซิส ตั้งแต่ปี 2539

ในปีพ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระยะยาวกับบริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด และได้ต่อสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ไว้วางใจและแข่งขันในตลาดได้

 

Shopping Basket