การจัดหาวัตถุดิบและจำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

เอจีซี วีนิไทยมีกระบวนการผลิตพีวีซีแบบครบวงจร โดยพึ่งพาวัตถุดิบและสาธารณูปโภคที่จัดหาได้ในประเทศ  นอกจากการผลิตวัตถุดิบขั้นกลางได้เองแล้ว บริษัทฯ อาจจะนำเข้า อีดีซี เมื่อมีความต้องการที่จะเพิ่มการผลิตผงพลาสติกพีวีซี หรือเมื่อเห็นว่าการนำเข้า อีดีซี จากตลาดต่างประเทศมีราคาต่ำกว่าการผลิตเอง   วัตถุดิบและสาธารณูปโภคที่สำคัญ ได้แก่ เกลือ ไฟฟ้า และเอธิลีน มีรายละเอียดการจัดหา ดังนี้

การจัดหาเกลือ

เกลือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตคลอรีน  ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดหาเกลือบริสุทธิ์ โดยร่วมลงทุนในบริษัท เกลือพิมาย จำกัด และจัดทำสัญญาการซื้อเกลือบริสุทธิ์ เพื่อเป็นหลักประกันในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิต และ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการรับเกลือตามสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เกลือพิมาย จำกัด

สำหรับราคาเกลือตามสัญญารับผลิตภัณฑ์จากบริษัท เกลือพิมาย จำกัด จะเป็นราคาต้นทุนผันแปรในการผลิต รวมกับค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคงที่ตามสัดส่วนของสิทธิในการรับเกลือบริสุทธิ์จากบริษัทเกลือพิมาย จำกัด

การจัดหาไฟฟ้า

ในการผลิตโซดาไฟและคลอรีน นอกจากใช้เกลือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญแล้ว ยังต้องใช้สาธารณูปโภคที่จำเป็นอันได้แก่กระแสไฟฟ้า  ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ทำสัญญาระยะยาว กับบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดหากระแสไฟฟ้าสำหรับโรงงานอิเลคโตรไลซิส

สัญญาได้ครอบคลุมถึงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า การตกลงชำระราคาค่าพลังไฟฟ้า (Capacity Payments) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payments) ค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (Reactive Energy Payments) และค่าต้นทุนไฟฟ้าอัตโนมัติ (Fuel Transfer Payments) ซึ่งสูตรต่างๆที่ระบุไว้ในสัญญานั้นเป็นไปตามอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU Tariffs) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ในปีพ.ศ. 2563 บริษัทวินีไทยฯ ได้เซ็นสัญญาแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระยะยาวกับบริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด และได้ต่อสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับบริษัท โกลว์ฯ ซึ่งจะหมดอายุในปีพ.ศ. 2565 เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ไว้วางใจและแข่งขันในตลาดได้

การจัดหาเอธิลีน

นอกจากคลอรีนแล้ว  เอธิลีนก็เป็นวัตถุดิบที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งในการผลิตวีซีเอ็ม บริษัทฯ ได้ซื้อเอธิลีน จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอธิลีนรายใหญ่ในประเทศ และปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

การจัดหากลีเซอรีน

กลีเซอรีนเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดหาและจัดซื้อกลีเซอรีนจากผู้ผลิตต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ

  • จากผู้ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ
  • จากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล และ อุตสาหกรรมโอเลโอเคมิคอล
  • จากผู้ผลิตในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ และยุโรป

บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) คัดเลือกผู้ผลิตกลีเซอรีนจากบรรดาผู้ผลิตที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (RSPO, ISCC, RSB) และได้รับการรับรอง Kosher เพื่อให้แน่ใจ ในคุณภาพและประสิทธิภาพของอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ

Shopping Basket