การจัดซื้อ-จัดหา

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เอจีซี วีนิไทยได้กำหนดนโยบายการจัดซื้้อจัดหาและจัดการห่วงโซ่อุุปทานดำเนินการบริหารจัดการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่่มีคุุณภาพสููง ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่่งแวดล้อม และลดการก่อมลพิษ โดยมุ่งเน้นที่่จะปกป้องสิ่่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้้งมีมาตรการลดปริมาณของเสียที่่เกิดจากกระบวนการผลิต สร้างระบบการจัดการสิ่่งแวดล้อม และดำเนินการ พร้อมทั้งทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่่อง ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนให้คู่ค้าและผู้รับเหมามีการดำเนินการตามข้อกำหนดเพื่่อส่่งเสริมการบริหารจัดการสิ่่งแวดล้อมอย่างยั่่งยืนตลอดห่วงโซ่อุุปทาน

การบริหารและการประเมินคู่ค้า

การประเมินคู่ค้าของเอจีซี วินีไทยที่ดำเนินการอยู่ เริ่มด้วยการคัดเลือกคู่ค้าขณะและหลังการให้บริการ เกณฑ์การวัดผลหลัก คือ คู่ค้าต้องตอบโจทย์ของบริษัทในด้านความปลอดภัย แรงงาน สวัสดิการ การจ้างงานคนท้องถิ่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ยั่งยืน คู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกประเมินตามจรรยาบรรณคู่ค้าที่บริษัทกำหนดขึ้น และได้รับการชี้แจงว่าจะถูกประเมินตามจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อให้การบริหารคู่ค้าและการประเมินถูกต้อง บริษัทได้ทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอผ่านการตรวจเยี่ยมและรูปแบบอื่นๆ ของการประเมิน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ข้อมูลแก่คู่ค้าเกี่ยวกับผลของการสื่อสาร รวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ การประชุมครั้งแรก และการประชุมประจำปี ผู้ร้องเรียนจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครองอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลหลังการตรวจสอบให้ทราบ

Shopping Basket