หน้าแรก > About Us > Productions > โรงงานมาบตาพุด 1

โรงงานมาบตาพุด 1

โรงงานมาบตาพุด 1 (สำนักงานใหญ่)

โรงงานมาบตาพุด 1 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โรงงานผลิตผงพีวีซีจำนวน 2 โรงงาน (ชนิดอิมัลชั่นและซัสเพนชั่น) โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ (วีซีเอ็ม) 1 โรงงาน โรงงานผลิตเอทิลีนไดคลอไรด์ (อีดีซี) 1 โรงงาน และโรงงานผลิตคลอร์อัลคาไล (ซีเอ) จำนวน 1 โรงงาน โรงงานทั้งสามส่วนหลังนี้ทำให้กระบวนการผลิตของบริษัทฯ เป็นการผลิตแบบครบวงจร โดยพึ่งพาวัตถุดิบและสาธารณูปโภคที่จัดหาได้ภายในประเทศทั้งหมด อาทิ การจัดซื้อเอทิลีนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และซื้อเกลือจากบริษัทเกลือพิมาย จำกัด โดย บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบางส่วนในบริษัทเกลือพิมาย จำกัดด้วย

โรงงานผลิตคลอร์อัลคาไลผลิตคลอรีนซึ่งนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตวีซีเอ็ม และให้ผลิตภัณฑ์ร่วมคือ โซดาไฟและยังให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นคือ ก๊าซไฮโดรเจน และสารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ บริษัทฯ นำมาจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้นำเข้าอีดีซีและวีซีเอ็มเมื่อมีความจำเป็น

ภายในพื้นที่เดียวกันยังมีหน่วยผลิตผลิตภัณฑ์อีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพ ซึ่งเป็นสารเคมีขั้นกลางที่ใช้สำหรับการผลิตอีพ็อกซีเรซิ่นเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นนวัตกรรมที่มีการจดสิทธิบัตร  มีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ กลีเซอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์ และโซดาไฟ โดยกลีเซอรีนนั้นจัดหามาจากทั้งในและต่างประเทศ แต่ในส่วนของไฮโดรเจนคลอไรด์ และโซดาไฟนั้นจะถูกจัดส่งมาจากหน่วยผลิตวีซีเอ็มและคลอร์-อัลคาไล ของโรงงานมาบตาพุด 1

โครงสร้างกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โซดาไฟ, ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์, ผงพีวีซี, และอีพิคลอโรไฮดรินฐานชีวภาพในโรงงานมาบตาพุด 1

Map Ta Phut Plant 1 or MTP 1 (Headquarters)
Shopping Basket