หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > เอจีซี วีนิไทย ร่วมหารือกรมกิจการเด็กและเยาวชนต่อประเด็น “ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก”

เอจีซี วีนิไทย ร่วมหารือกรมกิจการเด็กและเยาวชนต่อประเด็น “ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก”

เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาววิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสแผนกสื่อสารองค์กรภายนอก และนายสมภพ ทุมวงค์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรภายนอก ได้รับเชิญจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม “ความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก” เพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน, นายอุเทน ชนะกุล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

ทางบริษัทฯ ได้ขอบคุณและให้ความสำคัญต่อกลไกการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยผ่านการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง พม. ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่การเป็นแรงงานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

 “ในนามกระทรวง พม. ขอขอบคุณหน่วยงาน ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้ต้องการความรักและการเอาใจใส่ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป เพื่อให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและที่สำคัญคือเป็นคนดีของสังคม” ปลัดกระทรวงพม. กล่าวทิ้งท้าย  

              

Shopping Basket