หน้าแรก > ข่าวธุรกิจ > เอจีซี วีนิไทย (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร(CFO) มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

เอจีซี วีนิไทย (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร(CFO) มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ CFO) จากองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทั้งองค์กร ภายใต้การดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของเอจีซี วีนิไทย ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของเอจีซี วีนิไทย ในการให้ความสำคัญในการวัดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง เป็นต้น

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีขอบเขตการวัด 3 แบบ (Scope) ได้แก่
1. SCOPE 1: การปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกทางตรงขององค์กร (Direct Emissions) จากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรโดยตรง เช่น การเผาไหม้ที่อยู่กับที่ เผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ กระบวนการผลิต การใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสีย การรั่วซึม/รั่วไหล ชีวมวล (ดินและป่าไม้)
2. SCOPE 2: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Indirect Emissions) ได้แก่ ไฟฟ้าที่ถูกนำเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร พลังงานนำเข้าอื่น ๆ เช่น ไอน้ำ ความร้อน ความเย็น อากาศอัด
3. SCOPE 3: การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (Other Indirect Emissions) ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุใน Scope I และ Scope II เช่น วัตถุดิบตั้งต้นที่ซื้อมา ของเสียจากกิจกรรมในองค์กร การขนส่งจากผู้ผลิตวัตถุดิบ การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร การเดินทางของลูกค้าและผู้มาติดต่อ การขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น

ทั้งนี้การแสดงข้อมูลบัญชีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเอจีซี วีนิไทย (โรงงานมาบตาพุด 1) ตามสัดส่วนดังกราฟด้านล่างนี้ จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Shopping Basket