หน้าแรก > ข่าวธุรกิจ > เอจีซี วีนิไทย ลงนาม MOU ลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมโรงงานฯ
และผู้ประกอบการ

เอจีซี วีนิไทย ลงนาม MOU ลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับกรมโรงงานฯ
และผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) โดยนายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานวางแผนองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ”โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG สำหรับภาคอุตสาหกรรมสู่การลด CO2“ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และ 7 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1. บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 4. บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด 5. กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย 6.บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ 7. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีฯ  ณ โรงแรม
อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการดำเนินการเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมายตาม นโยบายของรัฐ และช่วยให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้ เพื่อมุ่งเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ภายใน
ปี พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065)

สำหรับกรอบแนวทางความร่วมมือ เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การส่งเสริมให้บุคลากรของทุกฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม การสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทุกฝ่ายในการลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมพิธีลงนาม ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการลดมลภาวะทางอากาศและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันอย่างเปิดกว้าง

Shopping Basket