หน้าแรก > กิจกรรมเพื่อสังคม > มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมกิจกรรมช่วยฟื้นฟูปะการังบริเวณจุดดำน้ำ
Sea Walker เกาะสาก จังหวัดชลบุรี

มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมกิจกรรมช่วยฟื้นฟูปะการังบริเวณจุดดำน้ำ
Sea Walker เกาะสาก จังหวัดชลบุรี

วันที่ 12 เมษายน 2566 มูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย นำโดย นายวิกรม ภูมิผล ผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูปะการัง
ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล (Sea Walker) บริเวณเกาะสาก จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดโดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้อำนวยการ
กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.2 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูปะการังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบเดินใต้ทะเล (Sea Walker) บริเวณเกาะสาก จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ การปลูกฟื้นฟูปะการังและการเก็บขยะทะเล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครนักดำน้ำและผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วม 35 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูปะการังที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานเพื่อกำหนดพื้นที่ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำแบบเดินใต้ทะเล (Sea Walker)

Shopping Basket