Home > CSR > เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ในปี 2567 โดยมี นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก นายคณพศ ขุนทอง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ ผู้แทน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และ ผู้แทนจากบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เข้าร่วมเพื่อรับฟังการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงการส่วนขยาย และการประกอบกิจการ รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Shopping Basket