Home > CSR > เอจีซี วีนิไทย ส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดมาบชลูด

เอจีซี วีนิไทย ส่งเสริมทักษะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาทักษะกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดมาบชลูด

บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาล เมืองมาบตาพุด จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง บาสเกตบอล และแบตมินตัน  ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนวัดมาบชลูด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา อันจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กและเยาวชน ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณจีรภา มหาเทพ ประธานชุมชน
มาบชลูด  เป็นตัวแทนความร่วมมือระหว่างชุมชนและบริษัทฯ ในการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา และสร้างโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนวัดมาบชลูดต่อไป

Shopping Basket