Home > CSR > เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาครูเพื่อการอนุรักษ์

เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการังฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมุ่งพัฒนาครูเพื่อการอนุรักษ์

เอจีซี วีนิไทยและมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ. เอจีซี วีนิไทยร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาครูโดยใช้ปะการังเป็นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้เรื่องทะเลและชายฝั่ง จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรหลักในโครงการเอจีซี วีนิไทย ร่วมใจปลูกปะการัง คณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดจำนวน 30 ท่านได้เรียนรู้ผ่านการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่จำนวน 3 วัน โดยนอกจากจะได้รับความรู้จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนำโดย ผศ.ดร. ชุตาภา คุณสุข หัวหน้าโครงการฟื้นฟูปะการัง แล้ว ยังได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ และอาจารย์ดำรงค์ สุภาษิต รองประธานมูลนิธิฯ ร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติในการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและปะการังในระบบนิเวศใต้ท้องทะเลแสมสาร นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณนพดล สุทธิธนากูล ประธานกลุ่มอนุรักษ์เกาะหมาก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ รวมถึงการฟื้นฟูปะการัง จนประสบความสำเร็จทำให้เกาะหมากติด 1 ใน 100 สถานที่ท่องเที่ยวสีเขียวของโลกประจำปี 2565 (The World’s Top 100 Green Destinations in 2022)  ทั้งนี้ เอจีซี วีนิไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนด้วยการปลูกจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยพัฒนาให้คุณครูผู้สอนนำความรู้ที่ได้ไปช่วยถ่ายทอดให้แก่เยาวชนเกิดเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลตลอดจนการดูแลรักษาให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Shopping Basket