Home > Corporate > เอจีซี วีนิไทย และ มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย “ลมหายใจอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา”

เอจีซี วีนิไทย และ มูลนิธิรักษ์ปะการังฯ ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย “ลมหายใจอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา”

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิรักษ์ปะการัง โดยความอุปถัมภ์ของบมจ.เอจีซี วีนิไทย ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปะการัง ในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย “ลมหายใจอนาคต กำหนดได้ด้วยมือเรา” ณ Auditorium อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา บริษัท
พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง บริษัทในกลุ่ม
นิคมอุตสาหกรรมฯ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุ ประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองรวมถึงมุ่งสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในโอกาสนี้นางสาววิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสสื่อสารองค์กรภายนอกเป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ
เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

Shopping Basket