Home > CSR > เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับ บจ.สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ พร้อมเครือข่ายพันธมิตร CSR สร้างประโยชน์คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

เอจีซี วีนิไทย ร่วมกับ บจ.สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ พร้อมเครือข่ายพันธมิตร CSR สร้างประโยชน์คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมเครือข่ายพันธมิตร CSR ได้เข้าร่วมกิจกรรม “TYE อาสาพาไปปลูก” และ “ร่วมใจรักษ์ พิทักษ์ป่าชายเลน” จัดโดย บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ร่วมกับ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยคุณวิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร หัวหน้างานอาวุโสแผนกสื่อสารองค์กรภายนอก เป็นตัวแทน บมจ.เอจีซี วีนิไทย ร่วมรับมอบพันธุ์ไม้โกงกาง เพื่อนำไปปลูกและร่วมเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่ง ณ บริเวณพื้นที่หมวดเรือที่ 2 กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จ.สมุทรปราการ การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังของเครือข่ายพันธมิตร CSR การช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพสร้างความสมดุลเพิ่มความหลากหลายในระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป

Shopping Basket