Home > CSR > เอจีซี วีนิไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567

เอจีซี วีนิไทย ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนของขวัญและของรางวัลสำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตบริเวณโดยรอบที่ตั้งโรงงาน อันได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการและสื่อมวลชน จำนวน 91 แห่ง ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยองและอีก 15 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง รวมถึงปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีเวทีแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ กล้าเรียนรู้ และเล่นอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมหลากหลายภายในงาน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับสถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ดังคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี “ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย “

Shopping Basket