CerCarbonFootprint11

เอจีซี วีนิไทย (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กร(CFO) มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (โรงงานมาบตาพุด 1) ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization หรือ CFO)