Home > CSR > เอจีซี วีนิไทย จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เอจีซี วีนิไทย จัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิต
ผงพลาสติกพีวีซี (ส่วนขยายครั้งที่ 3) และโครงการโรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ส่วนขยายครั้งที่ 7) ในนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก
นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ นางจุไรศรี ไชยศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน
สื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีนายซาโตรุ มิยาตาเกะ กรรมการบริหาร สายงานบริหารโรงงาน และเทคนิค ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้แทนพนักงานของเอจีซี วีนิไทย ให้การต้อนรับ ณ  ห้องประชุมไทยแลนด์ 1 – 5 อาคารซีบีวี โรงงานมาบตาพุด 1

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ  และผลการดำเนินงานของโครงการส่วนขยายฯ  รวมถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอันมีประโยชน์จากคณะกรรมการฯ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในด้านต่างๆ  พร้อมทั้งได้นำคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการส่วนขยายของทั้งโรงงานมาบตาพุด 1 และโรงงานมาบตาพุด 2 ตามลำดับ

Shopping Basket