Home > Corporate > คณะผู้บริหารเอจีซี วีนิไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

คณะผู้บริหารเอจีซี วีนิไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหาร บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคาซูอะกิ โคกะ กรรมการผู้จัดการ เข้าเยี่ยม
คารวะนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2566 พร้อมด้วย
นางจามจุรี ศิโรเวฐนุกูล กรรมการบริหาร สายงานการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ นายโนบูโอะ นาคาโอะ
กรรมการบริหาร สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่  นายวรเทพ เลิศวิญญู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายงานวางแผนองค์กร นางสาวดุสิตา โกละกะ ผู้จัดการแผนกใบอนุญาตและทะเบียน และนางสาวกัญณภัทร โสมประยูร
รองผู้จัดการแผนกประสานงานภาครัฐ และหน่วยงานภายนอก ฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ เข้าร่วมเยี่ยมคารวะและ
แสดงความขอบคุณที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองความสำเร็จการก่อตั้งบริษัทฯ ที่ผ่านมา ณ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

Shopping Basket