Home > Corporate > เอจีซี วีนิไทย จัดโครงการศึกษาดูงานและการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เอจีซี วีนิไทย จัดโครงการศึกษาดูงานและการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เอจีซี วีนิไทย จัดโครงการศึกษาดูงานและการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อเสนอแนะแนวทางและติดตามผลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ รวมถึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ณ สโมสรสัญญาบัตร ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เอจีซี วีนิไทย จัดโครงการศึกษาดูงานและการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ และในโอกาสนี้ผู้แทนบริษัทฯ ได้รายงานถึง ผลการดำเนินงานของโครงการส่วนขยายโรงงานมาบตาพุด 1 และ โรงงานมาบตาพุด 2  พร้อมนำเสนอผลการดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ชุมชน และสื่อมวลชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้นำคณะกรรมการฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกองทัพเรือ โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างกว้างขวาง

Shopping Basket