Home > Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Bảo vệ môi trường

  • Là một trong những doanh nghiệp sản xuất bột nhựa PVC hàng đầu tại thị trường Việt Nam, ACVN nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc tập trung vào chiến lược trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. ACVN nỗ lực không ngừng nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường từ hoạt động sản xuất của công ty đối với môi trường đất, nước và không khí.
  • Tại ACVN, chúng tôi cam kết quản lý các loại chất thải theo đúng quy định của pháp luật và theo hướng bền vững. Trong quá trình vận hành, chúng tôi cam kết giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế cũng như chuyển giao chất thải cho các đơn vị có chức năng để xử lý một cách thích hợp và có trách nhiệm nhất.
  • Chúng tôi cam kết không gây ô nhiễm nguồn nước và không khí trong khu vực công ty đang hoạt động. Nhằm đảm bảo sức khỏe của cộng đồng, hệ sinh thái dưới nước cũng như môi trường không khí xung quanh, toàn bộ nước thải và khí thải phải được xử lý theo quy trình nghiêm ngặt và được giám sát chặt chẽ qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục trước khi thải vào môi trường.
Shopping Basket